Warunki

WARUNKI SPRZEDAŻY

Ten zakup jest regulowany przez poniższe standardowe warunki sprzedaży dla konsumentów zakupów towarów przez Internet. Zakupy konsumenckie przez Internet reguluje głównie ustawa o umowach, ustawie o zakupie konsumenckim, ustawie o marketingu, prawie odstąpienia od umowy oraz ustawie o handlu elektronicznym, a przepisy te dają konsumentowi niezbędne prawa. Przepisy są dostępne na www.lovdata.no.

Warunki niniejszej Umowy nie będą rozumiane jako jakiekolwiek ograniczenie praw ustawowych, lecz określają najważniejsze prawa i obowiązki stron w handlu. Warunki sprzedaży zostały przygotowane i zalecone przez Urząd Ochrony Konsumentów. Aby lepiej zrozumieć te warunki sprzedaży, zobacz inspektora Ochrony Konsumentów.

Toc:

1] Umowa

2] Strony

3] Cena

4] Zawarcie umowy

5] Płatność

6] Dostawa

7] Ryzyko związane z produktem

8] Prawo do odstąpienia od umowy

9) Opóźnienie i niedostarczenie – prawa kupującego i termin zgłaszania roszczeń

10) Brak przedmiotu – prawa kupującego i okres gwarancji

11) Prawa sprzedającego w przypadku niewykonania zobowiązania przez kupującego

12] Gwarancja

13) Dane osobowe

14] Rozwiązywanie konfliktów

 

1] Umowa

Umowa składa się z niniejszych warunków sprzedaży, informacji zawartych w rozwiązaniu rezerwacji oraz, w stosownych przypadkach, specjalnie uzgodnionych warunków. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między danymi, umowa jest uzgodniona między stronami przed stronami, chyba że kwestionuje ona obowiązujące ustawodawstwo. Umowa zostanie również wypełniona odpowiednimi przepisami prawnymi regulującymi zakup towarów między przedsiębiorcą a konsumentami.

2] Strony

Sprzedającym jest Norletic AS, Lappen 9, 5009 BERGEN, [email protected], 91620997, Org.nr 919 881 453 i jest określany jako sprzedawca/sprzedający. Kupującym jest konsument, który składa zamówienie i jest określany jako kupujący/ kupujący.

3] Cena

Podana cena przedmiotu i usług jest całkowitą ceną, jaką kupujący powinien zapłacić. Cena ta obejmuje wszystkie podatki i dodatkowe koszty. Dodatkowe koszty, które sprzedający przed zakupem nie poinformował o,powinienkupić nie ponosić.

4] Zawarcie umowy

Umowa jest wiążąca dla obu stron, gdy kupujący wysłał swoje zamówienie do sprzedającego. Jednakże umowa nie jest wiążąca, jeśli w ofercie sprzedawcy wystąpił błąd odpisu lub klucza w rozwiązaniu zamawiania w sklepie internetowym lub w zamówieniu kupującego, a druga strona zdała sobie sprawę lub powinna była zdać sobie sprawę, że taki błąd istniał.

2 WARUNKI SPRZEDAŻY KONSUMENCKICH ZAKUPÓW TOWARÓW PRZEZ INTERNET

5] Płatność Sprzedający może pobierać przedmiot od momentu wysłania go od sprzedającego do kupującego. Jeśli kupujący korzysta z karty kredytowej lub debetowej przy płatności, sprzedający może zarezerwować cenę zakupu na karcie w momencie dokonywania rezerwacji. Karta zostanie obciążona tym samym dniem wysyłki przedmiotu. Po dokonaniu płatności fakturą faktura kupującego jest wystawiana przy wysyłce przedmiotu. Termin płatności jest podany na fakturze i wynosi co najmniej 14 dni od otrzymania. Kupujący poniżej 18 roku życia nie mogą płacić kolejną fakturą.

6] Dostawa

Dostawa jest wymagana, gdy kupujący, lub jegoreprezentatywne, przejął rzecz. Jeżeli termin dostawy nie jest podany w rozwiązaniu zamówienia, sprzedawca dostarcza towar na trasę zakupu niepotrzebnie i nie później niż 30 dni po zleceniu od klienta. Towary powinny być dostarczone do kupującego z mniejręcznych specjalnych znaków uzgodnionych między stronami.

7] Ryzyko związane z produktem

Ryzyko, że przedmiot trafia do kupującego, gdy on lub jego przedstawiciel został dostarczony zgodnie z punktem 6.

8] Prawo do odstąpienia od umowy

O ile umowa nie jest zwolniona z prawa odstąpienia od umowy, kupujący może żałować zakupu towarów zgodnie z ustawą o prawie odstąpienia od umowy. Kupujący musi powiadomić sprzedawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od upływu terminu rozpoczęcia biegu. Termin obejmuje wszystkie dni kalendarzowe. Jeżeli termin upływa w sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy lub w dniu świątecznym, termin zostaje przedłużony do najbliższego dnia roboczego. Uznaje się, że termin odstąpienia od umowy jest przestrzegany, jeżeli powiadomienie zostało wysłane przed upływem terminu. Kupującemu spoczywa ciężar dowodu, że prawo odstąpienia od umowy zostało zastosowane, a zatem zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie (formularz odstąpienia od umowy, e-mail lub list). Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się: • Zakup poszczególnych towarów będzie trwał od dnia po otrzymaniu towaru. • Sprzedana subskrypcja lub umowa oznacza regularną dostawę identycznych towarów, termin biegnie od dnia po otrzymaniu pierwszej przesyłki. • Jeśli zakup składa się z kilku dostaw, okres karencji będzie trwał od dnia po ostatniej otrzymanej dostawie. Okres odstąpienia od umowy zostaje przedłużony do 12 miesięcy po upływie pierwotnego terminu, jeżeli sprzedawca nie poinformuje sprzedawcy, że istnieje prawo do odstąpienia od umowy i znormalizowanego formularza odstąpienia od umowy. Podobnie nieujawnianie warunków, terminów i procedur korzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli przedsiębiorca jest w stanie dostarczyć informacji w ciągu tych 12 miesięcy, okres karencji nadal wygasa 14 dni po dniu, w którym kupujący otrzymał informacje. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, towar musi zostać zwrócony sprzedawcy bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od powiadomienia o wykorzystaniu prawa do odstąpienia od umowy. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że uzgodniono inaczej lub sprzedający nie skonsekrował, że kupujący pokrywa koszty zwrotu. Sprzedający nie może ustalić opłaty za korzystanie przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy. Kupujący może przetestować produkt w odpowiedni sposób, aby określić charakter, cechy i funkcję towaru, bez prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli testowanie lub testowanie przedmiotu wykracza poza to, co jest uzasadnione i konieczne, kupujący może być odpowiedzialny za każdą obniżoną wartość przedmiotu. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu kupującemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od momentu, gdy sprzedający został powiadomiony o decyzji kupującego o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Sprzedający ma prawo do wstrzymania płatności do momentu otrzymania towaru od kupującego lub do czasu przedłożenia przez kupującego dokumentacji, że towar został odesłany.

9] Opóźnienie i niedostarczenie

Prawa kupującego i termin zgłaszania roszczeń Jeśli sprzedawca nie dostarczy towaru lub dostarczy go z opóźnieniem na mocy umowy między stronami, a nie jest to spowodowane przez kupującego lub relacji ze strony kupującego, kupujący może, zgodnie z zasadami rozdziału 5 ustawy o zakupie konsumenckim, zgodnie z okolicznościami, wstrzymać cenę zakupu, roszczenia, rozwiązać umowę i / lub roszczenia od sprzedawcy. Roszczenie o wykroczenie powinno być zgłoszeniem ze względu na dowody na piśmie (na przykład e-mail). • Realizacja Kupujący może utrzymać zakup i żądanie realizacji od sprzedającego. Jednak kupujący nie może ubiegać się o spełnienie, jeśli istnieje przeszkoda, że sprzedający nie może pokonać, lub jeśli realizacja spowoduje tak wiele niedogodności lub kosztów sprzedającego, że jest w znacznej części interesu kupującego w sprzedający spełnienia. Jeśli trudności wygasną w rozsądnym terminie, kupujący może nadal wymagać spełnienia. Kupujący traci prawo do żądania spełnienia, jeśli czeka nieracjonalnie długo, aby złożyć roszczenie. • Rozwiązanie umowy, jeśli sprzedający nie dostarczy przedmiotu w momencie dostawy, kupujący zachęca sprzedawcę do dostarczenia w rozsądnym dodatkowym terminie do realizacji. Jeśli sprzedający nie dostarczy przedmiotu w dodatkowym terminie, kupujący może anulować zakup. Kupujący może jednak natychmiast anulować zakup, jeśli sprzedawca odmówi dostarczenia przedmiotu. To samo dotyczy sytuacji, gdy dostawa w uzgodnionym czasie była niezbędna do zawarcia umowy lub jeśli kupujący powiadomił sprzedawcę, że czas dostawy jest niezbędny. Jeżeli produkt zostanie dostarczony po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez konsumenta lub po upływie terminu dostawy, który był niezbędny do zawarcia umowy, roszczenie o rozwiązanie umowy musi zostać złożone w rozsądnym terminie po zapoznaniu się z zaopatrzeniem kupującego. • Odszkodowanie Kupujący może domagać się odszkodowania za poniesione straty w wyniku opóźnienia. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli sprzedawca zgadza się, że opóźnienie jest spowodowane przeszkodą pozostającą poza kontrolą sprzedającego, która nie mogła zostać w uzasadniony sposób uwzględniona w momencie zawarcia umowy, uniknęła lub przezwyciężyła konsekwencje.

10] Brak towarów

Prawa kupującego i gwarancja w przypadku braku towaru muszą zostać zakupione w rozsądnym terminie po jego odkryciu lub powinny zostać wykryte, powiadomić sprzedawcę, że będzie on powoływać się na wadę. Kupujący zawsze reklamowane na czas, jeśli dzieje się to w ciągu 2mnd.from wada została odkryta lub powinny być odkryte. Reklamacje mogą mieć miejsce nie później niż dwa lata po przejęcie przedmiotu przez kupującego. Jeżeli jego pozycja lub jego część ma trwać znacznie dłużej niż dwa lata, okres gwarancji wynosi pięć lat. Jeśli przedmiot ma wadę i nie jest to spowodowane przez kupującego lub warunki po stronie kupującego, kupujący może, zgodnie z zasadami ustawy o zakupie konsumenckim rozdział 6, w zależności od okoliczności, wstrzymać cenę zakupu, wybrać między korektą a zaopatrzeniem, domagać się obniżenia ceny, domagać się podniesionej umowy i/ lub domagać się odszkodowania od sprzedawcy. Reklamacje do sprzedawcy należy złożeniu na piśmie. • Korekta lub ponowne dostarczenie Kupujący może wybrać pomiędzy wymaganiem skierowanej wady lub dostarczeniem odpowiednich rzeczy. Sprzedający może nadal sprzeciwić się roszczeniu kupującego, jeśli realizacja roszczenia jest niemożliwa lub czy sprzedawca jest nieuzasadniony. Korektę lub ponowne przeprowadzenie w rozsądnym terminie. Sprzedający nie jest początkowo uprawniony do podjęcia więcej niż dwóch prób pomocy w przypadku tej samej wady. • Kupujący może zażądać odpowiedniego rabatu cenowego, jeśli przedmiot nie zostanie poprawiony lub przeliczony. Oznacza to, że związek między zdyskontowana i uzgodniona cena odpowiada relacji między wartością rzeczy w warunkach nieodpowiednich i umownych. Jeżeli szczególne powody, odmowa ceny może być zamiast tego równa znaczeniu wady dla kupującego.

• Podnoszenie – Jeśli przedmiot nie został poprawiony lub zamieniony, kupujący może również anulować zakup, gdy wada nie jest nieistotna.

11) Prawa sprzedającego w przypadku niewykonania zobowiązania przez kupującego

Jeżeli kupujący nie płaci lub nie wypełnia innych zobowiązań wynikających z umowy lub prawa, a nie jest to spowodowane przez sprzedawcę lub warunki ze strony sprzedającego, sprzedawca może, zgodnie z zasadami ustawy o zakupie konsumenckim rozdział 9, zgodnie z okolicznościami wstrzymania towarów, żądając wypełnienia umowy, wymagając od umowy uchylenia, i domagać się odszkodowania od kupującego. W tych okolicznościach sprzedawca będzie mógł również naliczać odsetki w przypadku opóźnionej płatności, opłaty windykacyjnej i wszelkich uzasadnionych opłat za nieodebrane towary. • Realizacja Sprzedawca może utrzymać zakup i wymagać od kupującego zapłaty ceny zakupu. Jeśli przedmiot nie zostanie dostarczony, sprzedający traci prawo, jeśli czeka nieracjonalnie długo, aby złożyć roszczenie. • Podniesienie Sprzedawcy może rozwiązać umowę, jeśli doszło do istotnego naruszenia płatności lub innego istotnego naruszenia umowy ze strony kupującego. Sprzedawca nie może jednak podnieść, jeśli zapłacono pełną cenę zakupu. Jeśli Sprzedający wyznacza rozsądny dodatkowy termin realizacji, a kupujący nie zapłaci w tym terminie, sprzedający może anulować zakup. • Odsetki od opóźnionej płatności / opłaty windykacyjnej Jeśli kupujący nie uiści ceny zakupu na podstawie umowy, sprzedający może naliczyć odsetki od ceny zakupu zgodnie z ustawą o stopie opóźnienia. W przypadku braku płatności roszczenie może, po uprzednim zawiadomieniu, zostać zakończone windykacja. Kupujący może być wówczas pociągnięty do odpowiedzialności za opłatę zgodnie z ustawą o windykacji należności. • Opłata za nieodebrane nieodebrane nieodebrane towary nieopłacone, jeśli kupujący nie odbierze niezapłaconych towarów, sprzedający może naliczyć kupującemu opłatę. Opłata pokrywa rzeczywiste koszty sprzedającego w celu dostarczenia przedmiotu kupującemu. Taka opłata nie może być pobierana od kupujących poniżej 18 roku życia.

12] Gwarancja

Gwarancja udzielona przez sprzedawcę lub producenta daje kupującemu prawa oprócz tych, które kupujący ma już zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja nie oznacza zatem żadnych ograniczeń w zakresie prawa kupującego do dochodzenia roszczeń i roszczeń w przypadku opóźnienia lub wad zgodnie z sekcjami 9 i 10.

13) Dane osobowe

Administrator danych, zgromadzonych przez ciebie danych. Przy mniejszej zgodzie kupującego na cokolwiek innego, sprzedawca, zgodnie z ustawą o danych osobowych, może gromadzić i przechowywać dane osobowe niezbędne do wypełnienia przez sprzedawcę zobowiązań wynikających z umowy. Dane osobowe kupującego zostaną ujawnione innym osobom tylko wtedy, gdy sprzedawca będzie musiał wypełnić umowę z kupującym lub w przypadku ustawowym.

14] Rozwiązywanie konfliktów

Reklamacje kierowane są do sprzedawcy w rozsądnym terminie, por. sekcje 9 i 10. Strony podejmą próbę polubownie rozstrzygnięcia wszelkich sporów. Jeśli to się nie powiedzie, kupujący może skontaktować się z Radą Konsumentów w celu mediacji. Rada Konsumentów jest dostępna pod numerem telefonu 23 400 500 lub www.forbrukerradet.no.

STANY ZJEDNOCZONE